Бухгалтерський облік

1  Система бухгалтерського обліку в Україні

1.1 Мета та сутність бухгалтерського обліку

1.2 Регулювання бухгалтерського обліку

1.3 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

1.4 Загальні вимоги до фінансової звітності

1.5 Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

2 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

2.1 Визнання, класифікація та оцінка основних засобів

2.2 Облік надходження основних засобів

2.2.1 Придбання основних засобів за грошові кошти

2.2.2 Створення основних засобів

2.2.3 Безоплатне отримання основних засобів

2.2.4 Отримання основних засобів у рахунок внесків до статутного капіталу

2.2.5 Надходження основних засобів в результаті обміну

2.2.6 Подальші витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів

2.3 Амортизація основних засобів

2.4 Переоцінка основних засобів

2.5 Зменшення корисності основних засобів

2.6 Вибуття основних засобів

2.7 Розкриття інформації щодо основних засобів у Примітках до фінансової звітності

2.8 Узагальнення інформації про операції з основними засобами в регістрах бухгалтерського обліку

3 ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

3.1 Визнання нематеріальних активів

3.2 Класифікація нематеріальних активів

3.3 Надходження та первісна оцінка нематеріальних активів

3.4 Подальші витрати, пов’язані з експлуатацією нематеріальних активів

3.5 Амортизація нематеріальних активів

3.6 Переоцінка нематеріальних активів

3.7 Вибуття нематеріальних активів

3.8 Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у Примітках до фінансової звітності

3.9 Узагальнення інформації про операції з нематеріальними активами в регістрах бухгалтерського обліку

4 ОБЛІК ОРЕНДИ

4.1 Визначення та класифікація оренди

4.2 Операційна оренда: відображення у фінансових звітах орендаря

4.3 Операційна оренда: відображення у фінансових звітах орендодавця

4.4 Фінансова оренда: відображення у фінансових звітах орендаря

4.5 Фінансова оренда: відображення у фінансових звітах орендодавця

4.6 Продаж активу з укладанням угоди про його одержання продавцем в оренду

4.7 Розкриття інформації щодо оренди у Примітках до фінансової звітності

4.8 Узагальнення інформації щодо оренди в регістрах бухгалтерського обліку

5 ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

5.1 Визнання дебіторської заборгованості, ії оцінка та класифікація

5.2 Поточна дебіторська заборгованість

5.2.1 Дебіторська заборгованість за товари , роботи послуги

5.2.2 Дебіторська заборгованість, забезпечена векселями

5.2.3 Дебіторська заборгованість за розрахунками

5.3 Облік резерву сумнівних боргів

5.4 Довгострокова дебіторська заборгованість

5.4.1 Довгострокові векселі одержані

5.5 Розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості у Примітках до фінансової звітності

5.6 Узагальнення інформації про дебіторську заборгованість в регістрах бухгалтерського обліку

6 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

6.1 Загальні правила відображення операцій в іноземній валюті

6.2 Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті

6.3 Облік авансів, сплачених або отриманих в іноземній валюті

6.4 Облік операцій з давальницькою сировиною іноземних замовників

6.5 Облік розрахунків з учасниками в іноземній валюті

6.6 Придбання іноземної валюти за національну валюту

6.7 Продаж іноземної валюти

6.8 Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів у Примітках до фінансової звітності

7 ОБЛІК ЗАПАСІВ

7.1 Визнання, визначення , класифікація та первісна оцінка запасів

7.1.1 Придбання запасів за плату

7.1.2 Виготовлення запасів власними силами

7.1.3 Внесення запасів до статутного капіталу підприємства

7.1.4 Безоплатне одержання запасів

7.1.5 Придбання запасів в результаті обміну на подібні об'єкти

7.1.6 Придбання запасів в результаті обміну на не подібні об'єкти

7.2 Методи оцінки запасів при їх вибутті

7.3 Відображення в бухгалтерському обліку вибуття запасів

7.4 Брак у виробництві

7.5 Напівфабрикати

7.6 Відображення запасів у звітності та їх переоцінка

7.7 Розкриття інформації про запаси в Примітках до фінансової звітності

7.8 Узагальнення інформації про запаси в регістрах бухгалтерського обліку

8 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

8.1 Класифікація фінансових інвестицій

8.2 Первісна оцінка фінансових інвестицій

8.3 Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

8.4 Облік поточних фінансових інвестицій

8.5 Облік довгострокових фінансових інвестицій

8.5.1 Облік інвестицій, що надають право власності

8.5.1.1 Відображення довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю

8.5.1.2 Відображення довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі

8.5.1.3 Відображення в обліку операцій між інвестором і об’єктом інвестування

8.5.2 Відображення фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю

8.6 Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій у Примітках до фінансової звітності

  8.7 Узагальнення операцій з обліку фінансових інвестицій у регістрах бухгалтерського обліку

9 ОБЛІК ЗОБОВЯЗАНЬ

9.1 Визнання зобов’язань

9.2 Класифікація зобов’язань

9.3 Оцінка та облік поточних зобов’язань

9.3.1 Відображення в обліку короткострокових позик банків

9.3.2 Відображення в обліку короткострокових векселів виданих

9.3.3 Відображення в обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

9.3.4 Відображення в обліку одержаних авансів

9.3.5 Відображення в обліку поточних зобов’язань за податками й платежами

9.3.6 Відображення в обліку поточних зобов’язань за податками й платежами

9.3.7 Облік розрахунків з учасниками

9.4 Оцінка та облік довгострокових зобов’язань

9.4.1 Облік довгострокових кредитів банку

9.4.2 Облік інших довгострокових фінансових зобов’язань

9.4.2.1 Облік облігацій, випущених з дисконтом

9.4.2.2 Облік облігацій, випущених з премією

9.4.3 Відображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

9.5 Оцінка та облік забезпечень

9.6 Розкриття інформації щодо зобов’язань у Примітках до фінансової звітності

9.7 Узагальнення операцій з обліку зобов’язань в регістрах бухгалтерського обліку

9.8 Типові проблеми та їх вирішення (приклади)

10 ОБЛІК КАПІТАЛУ

10.1 Визнання  та класифікація капіталу

10.2 Оцінка капіталу

10.3 Відображення операцій з капіталом у бухгалтерському обліку

10.4 Статутний капітал

10.5 Неоплачений капітал

10.6 Зміни в статутному капіталі

10.7 Резервний капітал

10.8 Розкриття інформації про капітал у фінансовій звітності

10.9 Узагальнення інформації про капітал в регістрах бухгалтерського обліку

11 ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

11.1 Загальні принципи обліку доходів, витрат та фінансових результатів

11.2 Визнання та облік доходів

11.2.1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

11.3 Вирахування з доходу

11.3.1 Облік наданих знижок

11.3.2 Облік повернення товарів

11.3.3 Визнання доходу від надання послуг

11.4 Визнання доходу за операціями з цільового фінансування

11.5 Визнання доходу за бартерним контрактом

11.6 Облік фінансових доходів та витрат

11.7 Розкриття інформації про доходи у Примітках до фінансової Звітності

11.8 Узагальнення операцій з обліку доходів в регістрах бухгалтерського обліку

12 ОБЛІК ВИТРАТ

12.1 Класифікація та визнання витрат

12.2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

12.2.1 Облік витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

12.3 Облік загальновиробничих витрат

12.4 Облік руху та реалізації готової продукції

12.5 Облік адміністративних витрат

12.6 Облік витрат на збут

12.7 Облік інших операційних доходів та витрат

12.8 Облік доходів та витрат від фінансових операцій

12.9 Облік інших доходів та витрат

12.10 Облік надзвичайних  доходів та витрат

12.11 Розкриття інформації про витрати у Примітках до фінансової звітності

12.12 Узагальнення операцій з обліку витрат в регістрах бухгалтерського обліку

13 ОБЛІК ПОДАТКІВ

13.1 Класифікація податків та зборів України

  13.2  Синтетичний облік податків

13.3 Аналітичний облік податків

  13.4 Облік податку на прибуток

13.4.1 Облік поточного податку на прибуток

  13.4.2 Суть та види податкових різниць

13.4.3 Облік впливу постійних різниць на розрахунок облікового прибутку і витрат з податку на прибуток

13.4.4 Облік тимчасових різниць, що оподатковуються

13.4.5 Облік тимчасових різниць, що не оподатковуються

13.5 Облік податку на додану вартість

13.5.1 Облік податкових зобов'язань і податкового кредиту

13.5.2 Облік сум податку на додану вартість, які підлягають сплаті до бюджету та відшкодуванню з бюджету

13.6 Розкриття інформації про податок на прибуток у Примітках до фінансової звітності

13.7 Узагальнення операцій з обліку податку на прибуток в регістрах бухгалтерського обліку

14 СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

14.1 Складання Балансу

14.1.1 Загальні вимоги до складання звіт

14.1.2 Порядок складання звіту

14.1.3 Розкриття інформації у Примітках

14.2 Складання Звіту про фінансові результати

14.2.1 Зміст, форма та структура Звіту про фінансові результати

14.2.2 Порядок складання звіту

14.2.3 Розкриття інформації в Примітках до Звіту про фінансові результати

14.3 Звіт про рух грошових коштів

14.3.1 Мета складання звіту про рух грошових коштів

14.3.2 Структура звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до його складання

14.3.3 Методи та порядок складання Звіту про рух грошових коштів

14.3.4 Розкриття інформації про рух грошових коштів

14.4 Звіт про власній капітал

14.4.1 Загальні вимоги до складання звіту

14.4.2 Порядок складання звіту

14.4.3 Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у Примітках до фінансової звітності

14.5. Примітки до фінансової звітності

14.5.1 Призначення і склад Приміток

14.5.2 Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін

14.5.3 Порядок складання Приміток

15 ГЛОСАРІЙ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

Ресурс: