ХІМІЯ 9 КЛ.

1. Основні класи неорганічних сполук.
2. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Хімічний зв’язок, будова речовини.
3. Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.
4. Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.
5. Розчинність, її залежність від різних факторів. Насичені й ненасичені розчини.
6. Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.
7. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів.
8. Обчислення масової частки й маси речовини в розчині.
9. Приготування розчинів.
10. Практична робота № 1 «Приготування розчину солі із заданою масовою часткою розчиненої речовини».
11. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.
12. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.
13. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти.
14. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання.
15. Йонні рівняння. Складання йонних рівнянь.
16. Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.
17. Йонні рівняння.
18. Практична робота № 3. Розв’язання експериментальних задач.
19. Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини».
20. Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Розчини».
21. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.
22. Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну.
23. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів.
24. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння.
25. Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага.
26. Процеси окиснення, відновлення. Окисники, відновники.
27. Окисно-відновні реакції, їх значення.
28. Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів.
29. Хімічні реакції.
30. Тематична робота з теми «Хімічні реакції».
31. Загальні й відмітні ознаки органічних і неорганічних сполук.
32. Особливості будови атома Карбону в основному та збудженому станах. Утворення ковалентного зв’язку між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин.
33. Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення в природі.
34. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану.
35. Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості.
36. Хімічні властивості алканів.
37. Хімічні властивості алкенів і алкінів.
38. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних співвідношень газів за хімічними рівняннями.
39. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Використання поліетилену.
40. Використання вуглеводнів.
41. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів.
42. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями.
43. Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми «Вуглеводні».
44. Метанол, етанол, гліцерин.
45. Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини.
46. Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти.
47. Хімічні властивості оцтової кислоти.
48. Практична робота № 4 «Властивості оцтової кислоти».
49. Поняття про вищі карбонові кислоти.
50. Вуглеводи. Глюкоза й сахароза. Будова, властивості, застосування.
51. Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів.
52. Крохмаль і целюлоза. Полімерна будова, властивості, застосування.
53. Використання вуглеводів, їх біологічна роль. Загальна схема виробництва цукру.
54. Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук.
55. Тематична робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки».
56. Амінооцтова кислота. Її будова і властивості.
57. Білки.
58. Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот.
59. Природні й синтетичні органічні речовини.
60. Значення продуктів органічної хімії.
61. Тематична контрольна робота з теми «Органічні сполуки».
62. Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи.
63. Значення хімічних процесів у природі.
64. Роль хімії в житті суспільства.
65. Роль хімії в житті суспільства.
66. Підсумковий урок з теми «Роль хімії в житті суспільства». Оцінювання навчальних досягнень учнів. Залік.


Оберіть клас та предмет:

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

Ресурс:

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. При копіювання та використанны інформації зворотнє посилання на сайт lectures.7mile.net  обов'язкове.