ХІМІЯ 11 КЛ.

1. Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук.
2. Генетичний зв’язок між класами органічних сполук.
3. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова.
4. Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія.
5. Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова.
6. Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону.
7. Основні характеристики ковалентного зв’язку. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки.
8. Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура. Фізичні властивості алканів.
9. Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакцій заміщення. Одержання, використання алканів.
10. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни).
11. Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках.
12. Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова ізомерія алкенів, номенклатура.
13. Хімічні властивості алкенів: повне й часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідрогенгалогенідів, води, полімеризація. Правило В. В. Марковнікова, механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Одержання, використання алкенів.
14. Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів.
15. Хімічні властивості: повне й часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, галогеноводнів. Одержання, використання алкінів.
16. Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.
17. Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, приєднання, заміщення. Одержання, використання бензену.
18. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на
навколишнє середовище. Взаємозв’язок між вуглеводнями.

19. Розв’язання розрахункових задач. Виведення молекулярної формули газоподібної речовини.
20. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями.
21. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями.
22. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні».
23. Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання.
24. Нафта. Склад, властивості нафти. Головні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.
25. Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх використання.
26. Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки. Поняття про спектральні методи визначення структури органічних сполук.
27. Узагальнення й систематизація знань про природні джерела вуглеводнів.
28. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Вуглеводні» та «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка».
29. Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.
30. Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідрогенгалогенідами.
31. Етиленгліколь, гліцерин. Одержання й використання спиртів.
32. Отруйність спиртів, їхня шкідлива дія на організм людини.
33. Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(III) хлоридом. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу.
34. Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол.
35. Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості.
36. Хімічні властивості альдегідів. Реакція окиснення й відновлення. Одержання етаналю. Використання метаналю й етаналю.
37. Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура.
38. Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртам. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп.
39. Різноманіття карбонових кислот. Одержання й використання карбонових кислот.
40. Практична робота 2. Властивості етанової кислоти.
41. Естери. Жири. Мило. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів.
42. Жири, їхній склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів.
43. Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їхнє значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами.
44. Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози: повне й часткове окиснення, відновлення, гідроліз, взаємодія з гідроксидами металевих елементів, бродіння, естерифікація.
45. Деякі відомості про фруктозу, рибозу й дезоксирибозу. Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів.
46. Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз, реакція з іодом.
47. Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічне розкладання.
48. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів.
49. Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач.
50. Аміни, їхній склад, хімічна, електронна будова, класифікація. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою й кислотами, горіння.
51. Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Одержання аніліну.
52. Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені наявністю аміно- й карбоксильної груп. Біполярний йон.
53. Пептиди. Пептидний зв’язок.

54. Білки як високомолекулярні сполуки. Головні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції.
55. Успіхи у вивченні й синтезі білків. Поняття про біотехнології. Біологічне значення амінокислот і білків.
56. Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Біологічна роль нуклеїнових кислот.
57. Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки.
Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини й полімерні матеріали на їхній основі
58. Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери.
59. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, феноло-формальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі.
60. Синтетичні каучуки. Склад, властивості, використання.
61. Синтетичні волокна. Поліестерові й поліамідні волокна, їхній склад, властивості, використання.
62. Різноманіття і взаємозв’язок між органічними речовинами.
63. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Оксигеновмісні сполуки», «Нітрогеновмісні сполуки».
64. Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва України.
65. Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем ВІД/СНІДу та інших захворювань.
66. Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами.
67. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.
68. Підсумковий урок з теми «Роль хімії в житті суспільства».


Оберіть клас та предмет:

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

Ресурс:

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. При копіювання та використанны інформації зворотнє посилання на сайт lectures.7mile.net  обов'язкове.