БІОЛОГІЯ 9 КЛ.

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули.
1. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.
2. Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.
3. Органічні молекули. Біологічні макромолекули – біополімери. Ліпіди.
4. Вуглеводи.
5. Білки, їхня структурна організація.
6. Основні функції білків. Ферменти, їхня роль в клітині.
7. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.
8. АТФ. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах.
9. Інструктаж з БЖД
Практича робота №1 Розв'язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

10. Узагальнення та систематизація знань з теми «Вступ. Хімічний склад клітини та біологічні молекули».

Тема 2. Структура клітини.
11. Методи дослідження клітин, типи мікроскопії.
12. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: рослинна та тваринна клітина. Демонстрування мікропрепаратів клітин рослин і тварин.
13. Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана.
14. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма та основні клітинні органели.
15. Ядро, його структурна організація та функції.
16. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина. Лабораторна робота №2 Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин. Інструктаж з БЖД.

Тема 3. Принципи функціонування клітини.
17. Обмін речовин та енергії.
18. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.
19. Біохімічні механізми дихання.
20. Фотосинтез: світлова та темнова фаза.
21. Хемосинтез.
22. Контрольна робота № 1.

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації.
23. Гени та геноми.
24. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.
25. Транскрипція.
26. Основні типи РНК.
27. Генетичний код. Біосинтез білка.
28. Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.
29. Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз.
30. Рекомбінація ДНК.
31. Статеві клітини та запліднення. Закономірності індивідуального розвитку.
32. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції.
33. Узагальнення та систематизація знань з теми «Збереження та реалізація спадкової інформації».

Тема 5. Закономірності успадкування ознак
34. Класичні методи генетичних досліджень
35. Генотип та фенотип. Алелі.
36. Закони Менделя. Ознака як результат взаємодії генів.
37. Закони Менделя. Дигібридне схрещування.
38. Поняття про зчеплення генів і кросинговер.
39. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.
40. Практична робота №2. Інструктаж з БЖД. Складання схем схрещування.
41. Форми мінливості. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.
42. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики. Захист міні-проектів.
43. Контрольна робота.


Тема 6. Еволюція органічного світу
44. Популяції живих організмів та їх основні характеристики.
45. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.
46. Механізми видоутворення.
47. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.
48. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.
49. Еволюція людини. Етапи еволюції людини.
50. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.
51. Екскурсія «Історія розвитку життя на Землі».


Тема 7. Біорізноманіття
52. Основи еволюційної філогенії і систематики.
53. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.
54. Інструктаж з БЖД. Практична робота №3 «Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя».
55. Огляд основних еукаріотичних таксонів.
56. Узагальнення та систематизація знань з теми «Еволюція органічного світу. Біорізноманіття».
57. Екосистема. Різноманітність екосистем.
58. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.
59. Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори.
60. Стабільність екосистем та причини їх порушення.
61. Біосфера як цілісна система.
62. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.
63. Захист міні-проекту «Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості».
64. Одомашнення рослин і тварин. Поняття про селекцію.
65. Огляд традиційних біотехнологій.
66. Основи генної та клітинної інженерії.
67. Роль генної інженерії в сучасних технологіях і медицині.
68. Генетично-модифіковані організми.
69. Узагальнення та систематизація знань з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини».
70. Основні загальні властивості живих систем. 


Оберіть клас та предмет:

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

Ресурс:

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. При копіювання та використанны інформації зворотнє посилання на сайт lectures.7mile.net  обов'язкове.